Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin “ehdot”) sovelletaan 3H Valmennuskonsepti Oy:n (myöhemmin Kontti Valmennuskeskus) jäsenyyksiin 1.10.2018 alkaen.


1. Yleistä

 • 1.1 Ehdot ovat osa Kontti Valmennuskeskuksen jäsensopimusta (myöhemmin
  ”Jäsensopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Jäsen”) ja Kontti Valmennuskeskuksen (myöhemmin ”Kontti Valmennuskeskus”) välillä.

2. Kontti Valmennuskeskus-jäsenyys

 • 2.1 Kontti Valmennuskeskuksen palveluiden käyttäminen edellyttää Kontti Valmennuskeskuksen jäsenyyttä
 • 2.2. Kontti Valmennuskeskuksen jäseniksi voidaan hyväksyä vain
  täysi-ikäiset henkilöt, jotka eivät ole velkaa Kontti Valmennuskeskukselle ja joiden terveydentila on hyvä.
 • 2.3 Kohdasta 2.2. poiketen huoltaja voi kuitenkin solmia Jäsensopimuksen
  Kontti Valmennuskeskuksen kanssa (vähintään 16-vuotiaan alaikäisen huollettavansa puolesta). Tällöin Jäsensopimuksen tehnyt huoltaja vastaa viime kädessä Jäsensopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista
 • 2.4 Jäsenyys on voimassa Jäsensopimuksessa sovituin ehdoin toistaiseksi.
 • 2.5 Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyyttä ei siten voi siirtää toiselle henkilölle
 • 2.6 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Kontti Valmennuskeskus voi Jäsenen jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai liikuntakeskusten aukioloja kysynnän ja resurssien mukaan esimerkiksi pyhäpäivien yhteydessä.
 • 2.7 Päiväsopimuksen käyttöoikeus. Arkipäivinä jäsenen tulee kirjautua keskukseen ennen klo 15.00
 • ja Jäsen voi osallistua ennen klo 15.00 alkaville ryhmävalmennustunneille. Viikonloppuisin päiväjäsenellä ei ole käyttöoikeutta Kontti Valmennuskukseen.

3. Jäsenmaksut

 • 3.1 Jäsenen tai muun henkilön, joka Jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan Jäsenen jäsenmaksuista tai muista maksuista (esim. huoltaja), on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut (”Jäsenmaksu”) Kontti Valmennuskeskuksen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.
 • 3.2 Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä sovitaan Kontti Valmennuskeskuksen voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Poikkeuksena tähän on jäsenyyden aloituskuukausi, jonka veloituksesta sovitaan jäsensopimuksen solmimisen yhteydessä.
 • 3.3 Jäsenen ei kuitenkaan tarvitse maksaa Jäsenmaksua siltä ajalta kun:
 • jäsenyys on jäädytetty Ehtojen kohdan 6 mukaisesti; tai
 • jäsenyys on lukittu
 • 3.4 Jäsen vastaa oman pankkinsa kanssa mahdollisesti tehtävistä e-lasku sopimuksista jolla mahdollistetaan Kontti Valmennuskeskuksen Jäsenmaksujen automaattiset kuukausiveloitukset. Jäsen vastaa siitä, että Jäsenmaksut on maksettu eräpäivään mennessä.
 • 3.5 Mikäli Jäsen laiminlyö Jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on Jäsen velvollinen maksamaan myöhästyneille Jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi Kontti Valmennuskeskus voi periä Jäseneltä myöhästyneiden Jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.
 • 3.6 Kontti Valmennuskeskus siirtää laiminlyötyjen Jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen Jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita.

4. Jäsenen velvollisuudet sekä jäsenkortti

 • 4.1 Jäsen on velvollinen:
  • tutustumaan ja noudattamaan Kontti Valmennuskeskuksen kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja järjestysääntöjä, jotka löytyvät Kontti Valmennuskeskuksen Internet-sivuilta sekä Kontti Valmennuskeskuksesta
  • ilmoittamaan Kontti Valmennuskeskukselle, jos Jäsenen oikeus Jäsenmaksun alennukseen tai peruste muihin jäsenetuihin muuttuu.
  • Kontti Valmennuskeskus voi vaatia jäsentä esittämään voimassa olevan todistuksen tai muun selvityksen, jonka perusteella Jäsen on oikeuttu Jäsenmaksun alennukseen tai muihin erityisiin jäsenetuihin. Alennusoikeus tulee todistaa vuosittain.
  • leimaamaan jäsenkorttinsa aina saapuessaan harjoittelemaan.
  • todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.
  • huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.
 • 4.2 Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö tai esiintyminen kyseisten aineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty Kontti Valmennuskeskuksessa
 • 4.3 Jäsen saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen jäsenkortin. Jäsenkorttia käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä. Jäsenkortti on Kontti Valmennuskeskuksen omaisuutta ja se on henkilökohtainen. Jäsenkorttia ei siten saa siirtää tai lainata kenellekään. Jäsen on velvollinen säilyttämään jäsenkorttia huolellisesti ja omalta osaltaan varmistamaan ettei kukaan muu voi väärinkäyttää korttia. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta jäsenkortin katoamisesta tai sen epäillystä väärinkäytöstä välittömästi Kontti Valmennuskeskukselle. Jäsenkortin kadottua tai vahingoittuessa Kontti Valmennuskeskus lukitsee jäsenkortin ja toimittaa Jäsenelle uuden kortin. Uuden jäsenkortin toimittamisesta on Jäsenen maksettava kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

5. Jäsenen tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely

 • 5.1 Jäsensopimuksen allekirjoittamalla Jäsen hyväksyy sen, että Kontti Valmennuskeskus voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista Jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää markkinointiviestien lähettämisen.
 • 5.2 Jäsen hyväksyy sen, että Kontti Valmennuskeskus tai samaan konserniin kuuluvat yritykset voivat rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä Jäsenen käyttämiä Kontti Valmennuskeskuksen palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Jäsentä Kontti Valmennuskeskuksen kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että Kontti Valmennuskeskus voi tallentaa Jäsenen harjoitushistoriaa. Harjoitushistorian tallentaminen mahdollistaa Jäsenen harjoitusaktiivisuuden seurannan sekä harjoittelun ohjauksen. Harjoitushistorialla tarkoitetaan tietoa siitä, kuinka monta kertaa ja mille tunneille Jäsen on osallistunut Kontti Valmennuskeskuksessa, mitä palveluita tai tarjouksia Jäsen on hankkinut tai hyödyntänyt, onko Jäsen varannut etukäteen paikan ryhmäliikuntatunnille tai muuhun harjoitteluun sekä onko Jäsen osallistunut tai perunut osallistumisensa tunnille. Jäsenellä on aina oikeus tutustua harjoitushistoriaansa sekä vaatia sen poistamista. Saatuaan Jäseneltä pyynnön harjoitushistorian poistamisesta, harjoitushistoria poistetaan välittömästi.
 • 5.3 Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Jäsenen kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.
 • 5.4 Edellä esitetty Jäsenen suostumus Jäsentä koskevien tietojen (mukaan lukien harjoitushistoria) tallentamiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen Kontti Valmennuskeskuksen markkinoinnissa on voimassa Jäsensopimuksen voimassaoloajan sekä kolme (3) kuukautta Jäsensopimuksen päättymisen jälkeen, elleivät osapuolet muuta sovi.

6. Jäsenyyden väliaikainen keskeytys

 • 6.1 Jäsensopimuksen solminut Jäsen voi hakea Kontti Valmennuskeskukselta jäsenyytensä keskeytystä vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Keskeytyksen aikana Jäsenen jäsenkortti on lukittu, eikä sillä pääse Kontti Valmennuskeskukseen. Keskeytys voidaan myöntää seuraavista, yllättävistä elämäntilanteen muutoksista: terveydelliset syyt (vaatii lääkärin todistuksen), armeija, raskaus, ulkomaantyön komennus tai muutto paikkakunnalta.
 • 6.2 Jäädytystä on haettava kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen tai sähköinen hakemus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse. Hakemus on toimitettava ennen keskeytyksen alkua tai sairaustapauksissa välittömästi sairauden tai loukkaantumisen ilmettyä. Jäsen saa kirjallisen vastauksen keskeytystä koskevaan hakemukseen 14 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos Jäsenen hakemus hyväksytään, Jäseneltä ei veloiteta Jäsenmaksuja keskeytystä vastaavalta ajalta.

7. Jäsensopimuksen päättäminen

 • 7.1 Jäsen voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan jäsensopimuksen irtisanomisajan ollessa yksi (1) kuukausi. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.
 • 7.2 Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, sähköisesti tai henkilökohtaisesti Kontti Valmennuskeskuksessa.
 • 7.3. Irtisanottaessa Jäsensopimus on Jäsenellä oikeus harjoitella ja käyttää Kontti Valmennuskeskuksen muita palveluita Jäsensopimuksen mukaisesti Jäsensopimuksen voimassaoloajan loppuun.
 • 7.4 Jos Kontti Valmennuskeskus ja Jäsen yhteisesti toteavat, että harjoittelu voi heikentää Jäsenen terveyttä, Jäsensopimus voidaan yhteisestä sopimuksesta päättää. Jäsenelle palautetaan tällöin mahdollisesti ennakkoon maksetut Jäsenmaksut Jäsensopimuksen ennenaikaisen päättymishetken jälkeiseltä ajalta, poikkeuksena tästä liikuntamaksuseteleillä tehdyt suoritukset, joita ei voida verotuksellisista syistä Jäsenelle palauttaa.
 • 7.5 Mikäli Kontti Valmennuskeskuksella on perusteltu syy epäillä harjoittelun heikentävän Jäsenen terveyttä, voi Kontti Valmennuskeskus keskeyttää tilapäisesti Jäsenen harjoittelun ja pyytää Jäsentä toimittamaan terveydenhuoltohenkilön kirjallisen lausunnon tai muun selvityksen, joka osoittaa, että harjoittelu on Jäsenen terveyden kannalta turvallista.
 • 7.6 Kontti Valmennuskeskuksella on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan, palvelutarjontaa, Jäsenmaksuja sekä Ehtoja. Jos muutosten oletetaan olevan Jäsenelle epäsuotuisia, Jsentä tiedotetaan muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Jos Kontti Valmennuskeskus päättää olennaisista ja Jäsenen kannalta epäedullisista muutoksista Jäsensopimuksen ehtoihin, on Jäsenellä aina oikeus irtisanoa Jäsensopimus muutoin sovellettavasta irtisanomisajasta poiketen päättymään muutosten voimaantulosta lukien. Irtisanominen tulee tehdä kohdan 7.2. mukaisesti. Jos Jäsen on maksanut jäsenmaksuja etukäteen palautetaan maksut. Liikuntamaksuseteleillä tehtyjä ennakkomaksuja ei voida verotuksellisista syistä Jäsenelle palauttaa.
 • 7.7 Kontti Valmennuskeskuksella on oikeus lukita Jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa Jäsensopimus päättymään välittömästi, jos Jäsen selvästi rikkoo Jäsensopimuksen ehtoja tai Kontti Valmennuskeskuksen muuta ohjeistusta. Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):
 • • Jäsenmaksujen laiminlyönti.
  • Kontti Valmennuskeskuksen turvallisuus- ja järjestysääntöjen rikkominen.

8. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

 • 8.1 Henkilökohtaisen omaisuuden säilyttäminen omalla vastuulla.
 • 8.2 Jos Jäsen unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, Kontti Valmennuskeskuksella on oikeus ottaa omaisuus säilytykseen.
 • 8.3 Kontti Valmennuskeskus ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Jäsenen Kontti Valmennuskeskukseen tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

9. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojen ratkaisu

 • 9.1 Kontti Valmennuskeskus ei vastaa Jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista Jäsensopimukseen kirjattujen Jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Kontti Valmennuskeskuksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita ei ole voitu kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure).
 • 9.2 Jäsensopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.
 • 9.3 Jäsenen ja Kontti Valmennuskeskuksen väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
 • 9.4 Harjoittelu on omalla vastuulla eikä Kontti Valmennuskeskus vastaa harjoittelussa tapahtuvista loukkaantumisista.